آقای سید هاشم

حضرت آقای حاج سید هاشم افروغ که از مورد احترام ترین سادات منطقه بوده اند. در آذر ماه امسال ۱۳۸۶ به رحمت ایزدی شتافتند. روحشان شاد

ایشان خدمات بزرگی به مردم  منطقه به ویژه به زادگاهشان گودگز انجام داده اند . و مردم زیادی به ویژه در زمان بیـــــماری و مشکلات برای گرفتن دعا یا حاجات به ایشان رجوع می نموده اند. یا برای انجام مراسمی مانند عقد و ازدواج و .... از راهنمایی و ارشادات ایشان بهره مند میشدند....

agha

تصویر بالا مرحوم حاج شیخ احمد قاسمی از مشایخ انصار و مرحوم حاج سید هاشم افروغ که هر دو از جمله افراد  متدین بزرگ منطقه و گودگز بوده اند. و به راستی قرنها باید بگذرد تا چنین صلحهایی در زمین پای بگذارند.