ملکا ذکر تو گویم

ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی

نروم جز به همان ره که توام راهنمایی

همه درگاه تو جوینـــد همه از فضل تو پوینــد

همه توحید تو گوینــــد که به توحید سزایــی

تو حکیمی تو عظیمــی تو کریمی تو رحیمی

تو نماینــــده ی فضلی تو ســـــزاوار ثنایـــی

بری از رنج و گدازی بری از درد و نیــــــــازی

بری از بیم و امیدی بری از چون و چرایــــی

نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجــــی

نتوان شبه تو جستن که تو در وهم نیایـــی

همه عزی و جلالی همه علمی و یقینـــی

همه نوری و سروری همه جودی و صفایی

 دانلود ملکا با صدای حسام الدین سراج

 

دو و نیم مگابایت

دانلود