فکر می کنم یکی دو سال بعد از این کلأ  این کتاب عوض شد ، که ااون هم اگه تقاضایی باشه، میذارم، ولی ما با کتاب بالا ریاضی و جمع تفریق را خواندیم!