اوایل  دهه شصت یادش بخیر ، سوره بچه های مسجد یک مجله بود که به اندازه یک کتاب اندازه اش بود که هرچی می خوندیم تمومی نداشت و این خیلی برای ما در آن دوره خوشایند بود ولی انتشار آن بعدأ ادامه پیدا نکرد . و برای بعضی ها تبدیل به خاطره شد...