کی بود کی بود که پرسید ، تو دلهاتون چی دارید ؟

محبت خدارو ، کینه ی دشمنارو ..

کی بود کی بود که پرسید / تو چشماتون چی دارید ؟

صدتا ستاره داریم / ابر بهاره داریم

با چشمامون شهر رو چراغون می کنیم / دنیا رو ما ستاره بارون می کنیم
 

کی بود کی بود که پرسید / رو لبهاتون چی دارید ؟ 

شکوفه های فریاد / شعار جنگ و جهاد 

شکوفه وا میشه روی لبهامون / پر از عطر شکوفه میشه دنیامون 

کی بود کی بود که پرسید / تو دلهاتون چی دارید 

محبت خدا رو / کینه دشمنا رو 

دلهای ما آئینه عشق خداست / امید پیروزی تو دلهای ماست

کی بود کی بود که خندید احوال ما رو پرسید 

بیا که دوست مایی . هر کی و هر کجایی 

بیا که دوست مایی . هر کی و هر کجایی

بیا که دوست مایی . هر کی و هر کجایی